call spinner mobile tablet cross checkmark download chat globe apple android windows twitter facebook search whatsapp telegram email
Web Trader
ĐỐI TÁC ĐĂNG KÝ

Vốn của bạn có thể gặp rủi ro

ĐỐI TÁC My Account

Vốn của bạn có thể gặp rủi ro

Đặc tính của Chênh lệch

Tại Swiss Markets, chúng tôi hiện cung cấp hai loại tài khoản riêng biệt: Tài khoản STP Truyền thống và Tài khoản STP có Chênh lệch thô, mà cả hai loại tài khoản này đi theo mô hình xử lý điện thanh toán xuyên suốt (STP).

Loại

ENERGIES

Chênh lệch Trung bình
(tính bằng Điểm)

Phí qua đêm cho Vị trí dài hạn (%)

Phí qua đêm cho Vị trí ngắn hạn (%)

Đơn vị trên mỗi Lot

Point Value Per Lot

Quy mô lot tối thiểu

Quy mô lot tối đa

Đòn bẩy
(Yêu cầu Ký quỹ)

Hoa hồng bằng USD

Energies USOIL 35 -19 -2 100 0.1 0.01 50 1% 5
Energies CL_BRENT 55 -17.936 -5 100 0.1 0.01 50 1% 5
Energies NGAS** 160 -6.688 -1 100 0.01 0.01 50 10% 0.5

** Yêu cầu ký quỹ của NGAS được đặt ở mức 10%

Loại

ENERGIES

Chênh lệch Trung bình
(tính bằng Điểm)

Phí qua đêm cho Vị trí dài hạn (%)

Phí qua đêm cho Vị trí ngắn hạn (%)

Đơn vị trên mỗi Lot

Point Value Per Lot

Quy mô lot tối thiểu

Quy mô lot tối đa

Đòn bẩy
(Yêu cầu Ký quỹ)

Hoa hồng bằng USD

Energies USOIL 60 -19 -2 100 0.1 0.01 50 1% 0
Energies CL_BRENT 80 -17.936 -5 100 0.1 0.01 50 1% 0
Energies NGAS** 190 -6.688 -1 100 0.01 0.01 50 10% 0

** Yêu cầu ký quỹ của NGAS được đặt ở mức 10%

Loại

ENERGIES

Chênh lệch Trung bình
(tính bằng Điểm)

Phí qua đêm cho Vị trí dài hạn (%)

Phí qua đêm cho Vị trí ngắn hạn (%)

Đơn vị trên mỗi Lot

Point Value Per Lot

Quy mô lot tối thiểu

Quy mô lot tối đa

Đòn bẩy
(Yêu cầu Ký quỹ)

Hoa hồng bằng USD

Energies USOIL 60 -19 -2 100 0.1 0.01 50 10% 0
Energies CL_BRENT 80 -17.936 -5 100 0.1 0.01 50 10% 0
Energies NGAS** 190 -6.688 -1 100 0.01 0.01 50 10% 0

** Yêu cầu ký quỹ của NGAS được đặt ở mức 10%

Loại

ENERGIES

Chênh lệch Trung bình
(tính bằng Điểm)

Phí qua đêm cho Vị trí dài hạn (%)

Phí qua đêm cho Vị trí ngắn hạn (%)

Đơn vị trên mỗi Lot

Point Value Per Lot

Quy mô lot tối thiểu

Quy mô lot tối đa

Đòn bẩy
(Yêu cầu Ký quỹ)

Hoa hồng bằng USD

Energies USOIL 35 -19 -2 100 0.1 0.01 50 10% 5
Energies CL_BRENT 55 -17.936 -5 100 0.1 0.01 50 10% 5
Energies NGAS** 160 -6.688 -1 100 0.01 0.01 50 10% 0.5

** Yêu cầu ký quỹ của NGAS được đặt ở mức 10%

Loại

Tài sản

Mở cửa

Đóng cửa

Nghỉ Giao dịch

Group USOIL 01:00 Mon 23:45 Fri 24:00 - 01:00 Daily
Group CL_BRENT 01:00 Mon 24:00 Fri 01:00 - 03:00 Daily
Group NGAS 01:00 Mon 23:45 Fri 24:00 - 01:00 Daily
X

Call Me Back

Cảnh báo về Rủi ro:  Giao dịch CFD mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao. Những sản phẩm này có thể không phù hợp với mọi người và bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu về các rủi ro có liên quan.  Thông báo Rủi ro Chung.